Nõuandeid pakettreisi ostjale

Reisitasu suurendatakse, pakettreisi muudetakse ja pakettreisileping lõpetatakse – mis õigused on reisijal?

Reisimine on elavnenud ja pakettreiside müük on suurenenud. Mõned küsimused, millega reisijad on neile müüdud pakettreiside puhul Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole pöördunud, on olnud seotud reisija õigustega reisitasu suurendamisel, pakettreisilepingu muutmisel ja pakettreisilepingust taganemisel enne reisi algust. Järgmiseks annamegi nendest õigustest ülevaate.

 

Reisitasu suurendamisest pärast pakettreisilepingu sõlmimist

Reisikorraldaja võib pärast pakettreisilepingu sõlmimist reisitasu suurendada üksnes seaduses välja toodud juhtudel:

a) kui kütuse või muude energiaallikate hindade muutumise tõttu on muutunud veokulud;

b) kui on muutunud lepingus sisalduvatele reisiteenustele pakettreisi teenuste osutamisega otseselt mitteseotud kolmandate isikute poolt kehtestatud maksu või tasumäärad (näiteks turismimaksud, maaletulekutasud, sadamate või lennujaamade sisse- ja väljasõidutasud);

c) kui on muutunud pakettreisiga seotud vahetuskurss.

Juba sõlmitud pakettreisilepingu puhul võib reisitasu suurendada üksnes siis, kui selline võimalus on lepingus või selle osaks olevates tüüptingimustes ette nähtud. Tüüptingimused muutuvad lepingu osaks siis, kui reisikorraldaja on tüüptingimustest teavitanud ja võimaldanud tüüptingimustega tutvumist. Seejuures peab olema ette nähtud ka samaväärne reisitasu alandamise võimalus ning reisitasu uue suuruse arvutamise kord.

Kui reisitasu muutmise võimalus on pakettreisilepinguga või tüüptingimustega ette nähtud ning esinevad seaduses sätestatud asjaolud, tuleb reisikorraldajal reisijat reisitasu suurendamisest teavitada püsival andmekandjal, näiteks e-kirja teel. Teavituses peab olema selgelt ja arusaadavalt välja toodud reisitasu tõusu põhjendused ja arvutused. Reisikorraldaja saab reisitasu suurendada siis, kui ta on reisijat teavitanud sellest hiljemalt 20 päeva enne reisi algust. See tähendab, et kui pakettreisini on jäänud vähem kui 20 päeva, siis reisikorraldaja enam reisitasu suurendada ei saa.

 

Pakettreisilepingu muutmisest enne reisi algust

Pakettreisilepingu olulisel määral muutmisega on tegemist siis, kui

a) muudetakse pakettreisilepingu peamisi tunnuseid;

b) muudetakse reisijaga sõlmitud erikokkuleppe tingimusi;

c) suurendatakse reisitasu rohkem kui kaheksa protsenti.

Pakettreisilepingu peamised tunnused on näiteks

- reisi sihtkoht ja teekond; 

- kasutatavate sõidukite liik, veo iseloomustus ja klass; 

- väljumise ja saabumise koht ning aeg; 

- majutuse liik, asukoht, järk, mugavusaste ja põhitunnused;

- toitlustamiskava; 

- külastused, ekskursioonid ja muud teenused.

Pakettreisilepingu olulisel määral muutmise korral peab reisikorraldaja sellest reisijat teavitama ning reisija saab reisikorraldaja poolt määratud tähtaja jooksul otsustada, kas muudatustega nõustuda või mitte. Kui reisija ei nõustu muudatustega ja valib lepingu lõpetamise, peab reisikorraldaja maksma tagasi kõik pakettreisi eest tehtud maksed.

Kui reisija nõustub muudatustega, kuid pakettreisi muudatuste tulemusena on muudatustega pakettreisi väärtus (kvaliteet või maksumus) esialgsest pakettreisist madalam, on reisijal õigus reisitasu alandamisele.

 

Pakettreisilepingust taganemisest enne reisi algust

Reisijal on õigus igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda. Sellisel juhul kaotab reisikorraldaja õiguse reisitasule, kuid reisikorraldajal on õigus nõuda mõistlikku hüvitist. Mõistlikuks hüvitiseks on reisitasu, millest on maha arvatud reisikorraldaja poolt kokkuhoitud kulud, samuti see, mille reisikorraldaja võib reisiteenust teisiti kasutades omandada. Sellise hüvitise suuruse võib ette näha ka lepingus. Samas tuleb silmas pidada, et reisikorraldaja peab reisija nõudmisel hüvitise suurust põhjendama.

Seega on soovituslik juba reisipakkumisega tutvudes uurida ka reisikorraldaja poolt kehtestatud tingimusi. Samuti on mõistlik uurida erineva kaitsega kindlustusi ja ennast ootamatuste puhuks kindlustusega kaitsta.

Reisijal on õigus pakettreisilepingust taganeda ka vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu. Sellisel juhul ei ole reisikorraldajal hüvitise nõudmise õigust.

Reisikorraldaja tohib pakettreisi ära jätta üksnes kahel juhul. Esiteks samuti vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu. Teiseks siis, kui reisile registreerunud inimeste arv on väiksem kui lepingus esitatud miinimumarv. See tähendab, et reisikorraldaja peab olema sellise tingimuse lepingus või lepingu osaks olevates tüüptingimustes ette näinud.

Lisaks tuleb silmas pidada, et reisikorraldaja peab reisijat teavitama lepingust taganemisest lepingus kindlaksmääratud aja jooksul, kuid hiljemalt

- 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva;

- 7 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab kaks kuni kuus päeva;

- 48 tundi enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui kaks päeva.

Eeltoodust tulenevalt, kui reisikorraldaja jätab pakettreisi ära muudel põhjustel, on reisijal lisaks reisitasu tagastamisele õigus nõuda ka kahju hüvitamist, kui reisikorraldaja poolse kohustuse rikkumisega ehk pakettreisi ära jätmisega on reisijale kaasnenud rahaline kahju.

 

Tekst: Merli Siitan, TTJA ettevõtluse osakonna jurist-valdkonnajuht

Illustratsioon: Shutterstock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *